Tai Chi Chuan- u. Qigong-Akademie GBP

 

Qigong
Die 8 Brokate ( Ba Duan Jin)

  Weiterbildungszeit u. Umfang: 

  4 WE / 66,66 UE / 50 h  

  Zertifizierung: 

 Qigong-Übungsleiter/in "Ba Duan Jin"  

 

 

Qigong
Die Übung für ein langes leben (Chang Shou Gong)

 Weiterbildungszeit u. Umfang: 

  3 WE / 50 UE / 37,5 h   

 Zertifizierung: 

 Qigong-Übungsleiter/in "Chang Shou Gong"

 

 

 

Qigong
Die 6 heilenden Laute in Bewegung (Liu Zhi Jue)

 Weiterbildungszeit u. Umfang: 

  3 WE / 50 UE / 37,5  h   

 Zertifizierung: 

 Qigong-Übungsleiter/in  "Liu Zhi Jue"

 

  

 

Qigong
Die 18 Taiji-Qigong Übungen (Shibashi I)

 Weiterbildungszeit u. Umfang: 

  4 WE / 66,66 UE / 50 h   

 Zertifizierung: 

 Qigong-Übungsleiter/in  "Shibashi I"

 

 

Akademie-GBP  |  info@akademie-gbp.de